خدمات ژنتیک آزمایشگاه ما

ارایه خدمات تشخیصی آزمایشگاهی ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک (ساده، مولکولی و پیشرفته)
انجام غربالگری سه ماهه اول و دوم بارداری (اندازه گیری بیومارکرها در سرم مادر
ارایه خدمات غربالگری و تشخیصی بیماری­های متابولیک
عقد هرگونه قرارداد با سایر مراکز تشخیصی ژنتیک و آزمایشگاهی داخل و خارج از کشور
انجام فعالیت­های پژوهشی و آموزشی در راستای اهداف مرکز براساس مقررات دانشگاه با همکاری مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی
ارایه خدمات آموزشی به بیماران
استفاده از ظرفیت­ها و توانایی­های متخصصین و کارشناسان در زمینه های مورد نیاز مرکز