خدمات پاتولوژی آزمایشگاه ما
این واحد آماده ارائه خدمت و پذیرش (بیمه –آزاد) مراجعین سرپایی و بیماران بستری در زمینه آزمایشات آسیب شناسی می باشد.

انجام تست های غربالگری بارداری،PAP SMEAR ، HPV GENOTYPING از دیگر خدمات این آزمایشگاه می باشد .