بخش های فنی آزمایشگاه ما

بخش آنالیز دارویی

بخش ایمونولوژی و سرولوژی

بخش بیوشیمی عمومی و تخصصی

بخش هماتولوژی و انعقادی

بخش هورمون شناسی

بخش پاتولوژی و سیتولوژی

بخش HPLC و متابولیک

بخش میکروبیولوژی