بخش های اداری آزمایشگاه ما

آزمایشگاه در سه بخش متفاوت با نام های جواب دهی، پذیرش و بیمه ها خدمات اداری را به شما ارائه می دهد و همواره می کوشد به بهترین تحوه آن را انجام دهد. جهت آشنایی با خدمات هر بخش آن را انتخاب کنید :